+421 55 / 622 30 40 marten@stonline.sk obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

Objednávka

 

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajucého prostrednictvom obchodného systému www.marten.sk písomnou formou:e-mailom:marten@stonline.sk vrátane objednávky cez e-shop.Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápana ako zmluva uzavieraná na diaľku.

 

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko,poštovú a fakturacnú adresu,telefon a e-mail,fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO,DIČ,IČ DPH,názov tovaru,popis tovaru,počet kusov,dátum vystavenia objednávky,(objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe(s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predavajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.Najneskôr do 24 hodin ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom.Overí objednávku,spôsob dopravy a oznami možnú dodaciu dobu,alebo termin odberu,konečnú cenu a spôsob úhrady.Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

 

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom,t.j. v deň,kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa.Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou(e-mailom).Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou e-mailom.Písomná forma sa vyžadujez dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

I.Dodacie lehoty

1.Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne.Termin dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovani objednávky.

2.Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od datumu overenia objednávky.

3.Vo vynimočných prípadoch,keď niektoré druhy tovarov nie su skladom, a nie sú k dyspozícii ani výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

 

II.Cena platobné podmienky a prepravné

1.Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho.Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlasenia.Predávajuci si vyhradzuje právo na zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov,dovozcov a pod.Platná cena produktubude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2.Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti,dobierkou,prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3.Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4.Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie.Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy,a to:

a) vlastnou dopravou

b) dopravou predávajúceho (0,5 EUR/km)

c) kuriérom (zasielateľskou službou) - cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti XYZ Expres,ktorej služby využívame a nezávisi od vzdialenosti ale od hmotnosti produktu.

d)cez Slovenskú poštu (3,90 EUR,pri objednávke do 100 EUR,pri objednávke nad 100 EUR sa poštovne neučtuje.        

5.Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky,prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší varijant dopravy.

 

III.Preberanie tovaru

 

1.Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2.Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky.Pokial je zasielka viditeľne poškodená a zničená,spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zasielke.Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3.Spotrebiteľ nadobúda vlastnicke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kupnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa,ktorý má produkt v držbe,má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak,aby boli za každých okolnosti identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4.Predávajuci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov,najmä uhradenie ceny za produkty a služby,a to bez ohľadu na to,že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5.Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

IV.Odstúpenie od zmluvy

 

1.Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku,a to iba v deň 1.kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom,t.j.v deň kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa.Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou,e-mailom,telefonický.

2.Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dni odo dňa prevzatia tovaru.Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou,musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu,spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo výššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa.Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený,použivaný s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetký dokumenty týkajúce sa predmetného produktu(doklad o nadobudnutí a pod.),ktoré obdržal pri jeho kúpe.Spotrebiteľ súhlasi a berie na vedomie,že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstupení od kupnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku.Takto zaslaný produkt sa neprijima a vracia späť.

3.Pri dodržaní vyššie uvedených povinnosti spotrebiteľa,predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok,ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

4.Kupujúci nemôže odstúpiť od kupnej zmluvy uzavretej na diľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby,ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplinutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

b) ak ide o zmluvu,ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,alebo produktu,ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

5.Vprípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní,má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 30% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6.Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

c) vystavená cena produktu bola chybná

 

V.Záruka a servis

 

1.Konkrétne záručne a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov,ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

2.Vo všeobecnosti,pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak,je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená minimálne 24 mesiacov.Spotrebiteľom je osoba,ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho.Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje-zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý,mechanicky nepoškodený,faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3.Oprávnenie na záruku zaniká v prípade,že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku,prevadzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4.V prípade uplatňovania reklamácie sa odporuča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu,že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila.Na základe týchto informácii sa odporuči spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

VI.Záverečné ustanovenia

 

1.Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny.Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa.Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

2.Spotrebiteľ prehlasuje,že pred vyplnením objednávky sa oboznámil s tymito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanoveniazmluvy,predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk,stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti,porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tito všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere,za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom.V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne,platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti prislušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zasielkovom predaji č.108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov,zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu vyslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia prislušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianského zákonníka.

4.Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli,že plne uznávajú komunikáciu na diaľku-telefonickú,faxovú(vrátane ručne vypisanej objednávky),elektronickú formu komunikácie,najmä prostredníctvom elekktronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.